ชื่อ สุกล  
  รหัสนักศึกษา    
  คณะ    
  สาขา    
  วิทยาเขต    
  ชั้นปีการศึกษา    
  ระดับการศึกษา    
  ยี่ห้อเครื่อ งมือสื่อสาร/คอมพิวเตอร์    
  Macaddress    
     
  สำหรับ  admin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์